A place to celebrate Hindu heritage, arts, and culture

DEVELOPMENT TEAM

Marketing

Lead: Dr. Mona Khaitan

Ganesh Koy & Raji Subramaniam

Ruma Mishra

Charu & Kaushik Patel

Jagdish Sharma

Rajni Tanden

 

Fundraising

Lead: Ganesh Koy

Dr. Abhaya & Jaya Asthana

Sudha & Rajesh Bhutani

Himani & Anil Chawla

Sanjay Gupta

Kunjavihari Kashalikar

Vishwanath Khaitan

Lata Kumar

Dr. Charu & Kaushik Patel

Rita & Rita Patel

Suman & Navneet Sharma

Prem & Tej Tanden

Dr. Apeksha Tripathi & GR Vishwanath

 

Construction

Sanjay & Bela Kaul

Kiran Kuchroo

Kanayo Lala

Dipak Patel

Prabhu Rathi

Jagdish Sharma

Tej Tanden

How you can help!

 DONATE

 VOLUNTEER  Visit us on Facebook!